DARMOWA DOSTAWA OD 299 ZŁ

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE I FACEBOOK POD NAZWĄ”KONKURS ŚWIĄTECZNY GABO WOOL 2022”

§1 Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest GABO WOOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy: Kostrzyńska 12, 62-021 Paczkowo, REGON: 523858360 dalej zwany „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 16.12.2022 r. godz. 11.00, a kończy się dnia 28.12.2022 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie opublikowanego zdjęcia i wizerunku poprzez wypełnienie formularza na stronie https://forms.gle/XrBkndH4WAvdBbbb8;
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram lub Facebook,
e) wykona Zadanie Konkursowe.
3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.
4. Udział w konkursie wymaga wyrażenia zgody na wykorzystanie zdjęcia i wizerunku na stronie, poprzez formularz umieszczony na stronie: https://forms.gle/XrBkndH4WAvdBbbb8. Organizator konkursu może poprosić uczestników oraz wyłonionych zwycięzców o wypełnienie zgody, jeśli wcześniej nie zostało to zrobione. Organizator może odmówić przekazania nagrody osobom, które nie wypełniły formularza lub nie wyraziły zgody na wykorzystanie zdjęci i wizerunku.
5. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
6. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na opublikowaniu w serwisie Instagram lub Facebook na swoim publicznym koncie:
– Zdjęcia świątecznego z produktami Marki Gabo Wool
– Oznaczenie profilu marki Gabo Wool @gabo.wool (Instagram) / @gabowool (facebook)
– Dodanie hastagu #gabokonkurs
(dalej: Zadanie Konkursowe).
7. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza zamieszczenie w serwisie Instagram lub Facebook przez Uczestnika Konkursu dowolnej formy wyrazu twórczego, w szczególności jak: fotografia, utwór audiowizualny, kolaż, rysunek, GIF możliwej do zamieszczenia w serwisie Instagram lub Facebook oraz zgodną z regulaminem Instagram lub Facebook.
8. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden 1 raz (słownie: jeden).
10. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram lub Facebook;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram lub Facebook;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram lub Facebook.
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obraźliwe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 2 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 3 (słownie: trzech) Zwycięzców. Między dniem 28 a 30.12.2022 komisja dokona wyboru 3 najbardziej pomysłowych i kreatywnych prac, które znajdą się wśród 10 najbardziej popularnych prac (liczba polubień/reakcji) z hastagiem konkursowym “#gabokonkurs” w serwisie Instagram lub Facebook. Będzie branych pod uwagę zarówno 10 najpopularniejszych prac na Instagram, jak i 10 najpopularniejszych prac na Facebook.
3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
a) Nagroda I – Voucher o wartości 350 zł (słownie: trzystu pięćdziesięciu złotych do wykorzystania na zakupy w sklepie www.gabowool.pl,
b) Nagroda II – Zestaw 8 par drutów Prym Natural (o wartości 300 zł, słownie: trzystu pięćdziesięciu złotych),
c) Nagroda III – Alpaczka z peru (duża), w wybranym przez uczestnika kolorze (dostępna w sklepie organizatora pod adresem: https://www.gabowool.pl/kategoria-produktu/akcesoria/akcesoria-akcesoria/) o wartości 109 zł, słownie: stu dziewięciu złotych.
4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 30.12.2022 r.
6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody w serwisie Facebook lub Instagram oraz zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram lub Faceboook (Gabo Wool) najpóźniej dnia 30.12.2022 r.
7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram lub Facebook.
8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mial na adres gabo.wooldesign@gmail.com informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
9. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 8 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody lub nie wypełnienie formularza, o którym mowa w ust. 9, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
11. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bądź na adres e-mailowy w przypadku nagród cyfrowych (voucher) w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
12. Fundatorem Nagród jest Organizator.
13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz
16. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe
1.Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Kostrzyńska 12, 62-021Paczkowo oraz na adres e-mail gabo.wooldesign@gmail.com.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail gabo.wooldesign@gmail.com
8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
§ 6. Reklamacje
1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: KONKURS ŚWIĄTECZNY GABO WOOL 2022 na adres e-mail gabo.wooldesign@gmail.com lub adres korespondencyjny Organizatora Kostrzyńska 12, 62-021Paczkowo związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.12.2022 r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: www.gabowool.pl/konkurs2022 i w siedzibie Organizatora.
5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram i Facebook, ani z nimi związany.
8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram i Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach.